รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด
ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรและวุฒิบัตร จากการเข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559
นโยบายส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
ระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ
ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบและสนามสอบ
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
สทศ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “National Digital Testing & Assessment Platform” โดย Mr.Jan Wiegers อดีตผู้อำนวยการ CITO ประเทศเนเธอร์แลนด์
รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560
เส้นทางการวิ่งมาราธอนระดับเอเชีย AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2018 BY TOYOTA ในอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.00 - 11.00 น.
สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
สทศ. จัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2560
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561
สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรับกระดาษคำตอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กลับจากศูนย์สอบ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรับกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กลับจากศูนย์สอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ไปยังศูนย์สอบ 18 แห่ง
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ไปยังศูนย์สอบ 18 แห่ง
การพัฒนาเครื่องมือวัดบุคลิกลักษณะของนักเรียนตามทฤษฎีบุคลิกลักษณะ ห้าด้านด้วยวิธีออกแบบโครงสร้างภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและวิธีการวัดแบบราส์ช
ทักษะทางปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: การพัฒนาโมเดลและเครื่องมือวัดออนไลน์
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โมเดลการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การสร้างและพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบหลัก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ จำนวน 6 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 8 อัตรา
ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 ก.พ. 61
รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 6 อัตรา
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ม.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ สทศ.
O-NET ปี 2559 วิชาไหนยากสุด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-217-3800  
02-219-2996 , 02-129-3866-67
webmaster@niets.or.th

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตรฐาน
และให้บริการด้วยใจ