คณะกรรมการบริหาร สทศ.

ประธานกรรมการ

ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช ประธานกรรมการ

กรรมการ

ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช กรรมการ
ดร.ศิริพรรณ  ชุมนุม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  จาติเสถียร กรรมการ
ดร.วราภรณ์  สีหนาท กรรมการ
นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี กรรมการ

 

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการและเลขานุการ