ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
11 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล นายภานุพงศ์ ใหม่ต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ครั้ง
140.62 KB
11 พ.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล นายจิรวิทย์ เต็มราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ครั้ง
188 KB
30 เม.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกผลข้อมูลและประมวลผลข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ 16 ครั้ง
69.48 KB
25 เม.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำวิจัยโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ครั้ง
184.17 KB
6 มี.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171 ครั้ง
165.5 KB
5 มี.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 7 ครั้ง
63.54 KB
5 มี.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 181 ครั้ง
177.51 KB
27 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 7 ครั้ง
63.81 KB
26 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 170 ครั้ง
122.49 KB
21 ก.พ. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งรับกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 18 แห่ง มายัง สทศ. (จากศูนย์สอบมา สทศ.) 149 ครั้ง
151.74 KB