ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 21 ครั้ง
222.28 KB
14 พ.ย. 2561 ผู้ชนะงานจ้างทำสำเนาวีดิทัศน์การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 17 ครั้ง
86.85 KB
12 พ.ย. 2561 ผู้ชนะงานจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับกรรมการคุมสอบ 16 ครั้ง
81.37 KB
8 พ.ย. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับใช้ส่วนกลางของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก 37 ครั้ง
75.24 KB
30 ต.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 50 ครั้ง
163.06 KB
22 ต.ค. 2561 ผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการสายสัญญาณ (Leased Line) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูลสำรองหรือ DR-Site (Disaster Recovery) ปีงบประมาณ 2562 60 ครั้ง
83.1 KB
22 ต.ค. 2561 ผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานและระบบสำรองกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2562 76 ครั้ง
85.45 KB
8 ต.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบและออกเลขที่นั่งสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 69 ครั้ง
78.9 KB
8 ต.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบและออกเลขที่นั่งสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 53 ครั้ง
78.55 KB
5 ต.ค. 2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased Line สำหรับใช้ภายในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 51 ครั้ง
136.27 KB