แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์ สทศ.

  1. เพศ

  2. อายุ

  3. ระดับการศึกษา

  4. อาชีพ

  5. วัตถุประสงค์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

  6. ความพึงพอใจการออกแบบ/รูปลักษณ์ (Design/Context)

  7. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา(Content)

  8. ความรวดเร็วในการแสดงผลหน้าจอในแต่ละหน้า

  9. พึงพอใจความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์

  10. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ในระดับใด

ยกเลิก