การแสดงผล
C
C
C

ระบบการสอบ

ข่าวเด่น

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบฯ อย่างเคร่งครัด

13 ม.ค. 2565

อ่านต่อ

สทศ. เตรียมพร้อมจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

24 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ป.6 และม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

16 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563

28 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

15 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 6 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

13 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สทศ.

ดาวน์โหลดข้อสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์

วิดีโอ

การบริหารการทดสอบ V-NET

แบบทดสอบ V-NET

“ความสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รศ. นราพร จันทร์โอชา

“ความเป็นมาของการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สทศ.

“การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผอ.สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีดิทัศน์แนะนำ สทศ. (2564)

แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET

แนะนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับรายบุคคล

การนำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3)

วีดิทัศน์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ